Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
.
 

 

 
Նորություններ
Դասընթաց` կազմակերպված համատեղ Տրավմաների կանխարգելմանն ու պաշտպանության ասոցիացիայի և Կանանց իրավունքների կենտրոնի կողմից
Դասընթաց` կազմակերպված համատեղ Տրավմաների կանխարգելմանն ու պաշտպանության ասոցիացիայի և Կանանց իրավունքների կենտրոնի կողմից
²åñÇÉÇ 18-ÇÝ Ðá¹í³Í 3 ³ÏáõÙµáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ¹³ëÁÝóó, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ ¨ Çñ³Ï³Ýóí»É îñ³íٳݻñÇ Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³ÝÝ áõ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ëáódzódz (îÎä²) ÇÙ³ëï³ÉÇó ³ß˳ñÑÇ ÏáÕÙÇó: Ðñ³íÇñí³Í Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñá·»µ³ÝÝ»ñÝ áõ ߳ѳéáõÝ»ñÝ ¿ÇÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó: ¸³ëÁÝóóÁ í³ñ»óÇÝ ¹áÏïáñ ². ø³É³ÛçÛ³ÝÁ ¨ Ýñ³ ÃÇÙÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ` È. ê³ÛÙáÝëÁ ¨ È.äáåáýÁ: 
20.04.2017
ավելին...
"Ծնողների դիրքորոշումները դեռահասների սեռական զարգացման վերաբերյալ"
2017Ã. ³åñÇÉÇ 18-ÇÝ, ´»ëà ì»ëûéÝ ÎáÝ·ñ»ë ÑÛáõñ³ÝáóáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í “ÌÝáÕÝ»ñÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇ ë»é³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñ۳ɔ ѻﳽáïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óÙ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ѳݹÇåáõÙÁ, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ γݳÝó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ: лﳽáïáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ áõëáõÙݳëÇñí»É ¿ ÍÝáÕÝ»ñÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÝ Çñ»Ýó ¹»é³Ñ³ë »ñ»Ë³Ý»ñÇ ë»é³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý, ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ¹»ñ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý ¨, ³éѳë³ñ³Ï, ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
19.04.2017
ավելին...
Ապրիլի 7-ին նվիրված մամլո ասուսլիս
Ապրիլի 7-ին նվիրված մամլո ասուսլիս
2017Ã. ³åñÇÉÇ 7-ÇÝ äáëï êÏñÇåïáõÙ Ù³ÙÉá ³ÏáõÙµáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í Ù³ÙÉá ³ëáõÉÇë` ϳݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ÁÝï³ÝÇùáõÙ µéÝáõÃÛ³Ý »ÝóñÏíáÕ Ï³Ý³Ýó å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: ²ëáõÉÇëÁ í³ñ»óÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñá·»µ³Ý ². ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ ¨ ÷³ëï³µ³Ý ê. êáÕáÙáÝÛ³ÝÁ: 
11.04.2017
ավելին...
Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում
Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում
2017Ã. ³åñÇÉÇ 7-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ·ïÝíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ ·³ñݳݳÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙ` ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝ ºñ¨³ÝÇ ä³ï³ÝÇ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇ Ã³ïñáÝ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ ¹Çï»óÇÝ “ú½ »ñÏñÇ Ññ³ß³·áñÍÁ” Ý»ñϳ۳óáõÙÁ` µ³ñÇ ¾ÉÇÇ ¨ Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ³ñϳÍÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ` ú½ »ñÏñÇ Ññ³ß³·áñÍÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ׳ݳå³ñÑÇÝ:
09.04.2017
ավելին...
"Ես ուզում եմ խոսել" թեմատիկ հանդիպումների շարք
سñïÇ 23-ÇÝ Èàüî-áõÙ Ù»ÏݳñÏ»ó “γݳÝó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ” ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Çñ ÞáõßÇÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ “ºë áõ½áõÙ »Ù Ëáë»É” ûٳïÇÏ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ ß³ñù` ÝíÇñí³Í γݳÛù, ˳ճÕáõÃÛáõÝ ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ ûñ³Ï³ñ·ÇÝ: ²Ûë ѳݹÇåáõÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó ¿ Ñ³Ù³ñíáõ٠˳ճճßÇÝáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ ³ÝѳïÝ»ñÇ ¨ ѳïÏϳå»ë ÏÇÝ-³ÏïÇíÇëïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ëáë»Éáõ, ÇëÏ ÙÛáõëÝ»ñÇÝ` Éë»Éáõ áõ ï»Õ»Ï³Ý³Éáõ ѳñóÏÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ:
26.03.2017
ավելին...
"Կանանց օրակարգը" ՀՀ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ
êáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 22-ÇÝ “úùëºæ»Ý” ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÁ, Womennet.am ϳÛùÇ ¨ “ÀÝï³ÝÇùÇ ³Ï³¹»Ùdz” ÐÎ-Ç Ñ»ï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ùµ ݳ˳ӻéÝ»ó “гí³ë³ñ” ù³ñá½³ñß³íÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ùß³Ïí³Í “γݳÝó ûñ³Ï³ñ·Ç” ѳÝñ³ÛÇÝ ùÝݳñÏáõÙÁ: ²Û¹ ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»óÇÝ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏóáÕ µáÉáñ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ, ϳݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñáí ½µ³ÕíáÕ ï»Õ³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¼ÈØ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ:
23.03.2017
ավելին...
Հանդիպում կին քաղաքական գործիչների հետ
Հանդիպում կին քաղաքական գործիչների հետ
سñïÇ 21-ÇÝ Å³ÙÁ 12:00-Çó ÙÇÝ㨠14:00 “Ðá¹í³Í 3” ³ÏáõÙµáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ѳݹÇåáõÙ-ùÝݳñÏáõÙ ÏÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ Ñ»ï` “ÊóݻÉáí ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ” Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: гݹÇåÙ³Ý ÑÛáõñ»ñÝ ¿ÇÝ ². ÎÛáõñ»ÕÛ³ÝÁ (ÐÚ ¸³ßݳÏóáõÃÛáõÝ), ². ʳã³ïñÛ³ÝÁ (úùëÇæ»Ý ÑÇÙݳ¹ñ³Ù), ¼. öáëï³ÝçÛ³ÝÁ (²Ä å³ï·³Ù³íáñ) ¨ Ø. ³ݹÇÉÛ³ÝÁ (ºÈø ¸³ßÇÝù): 
21.03.2017
ավելին...
Մեր երեխաները Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրում
Մեր երեխաները Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրում
2017Ã. Ù³ñïÇ 10-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ·ïÝíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ³Ûó»É»óÇÝ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ½áÑ»ñÇ Ñáõ߳ѳٳÉÇñ` ÌÇÍ»éݳϳµ»ñ¹Ç µÉñÇ íñ³: ²Ûó»ÉáõÃÛáõÝÇó ³é³ç »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ý»ñϳ۳óí»ó Ðáõ߳ѳٳÉÇñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨ ËáñÑáõñ¹Á, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ëáëí»ó гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
12.03.2017
ավելին...
ԼԳԲՏ անձանց հետ մասնագիտական աշխատանքի առանձնահատկությունները. հոգեկան առողջության և առնչվող ոլորտների մասնագետների համար
ԼԳԲՏ անձանց հետ մասնագիտական աշխատանքի առանձնահատկությունները. հոգեկան առողջության և առնչվող ոլորտների մասնագետների համար
ö»ïñí³ñÇ 24-Çó 26-Á ¸ÇÉÇç³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í »ñÏûñÛ³ ¹³ëÁÝóó “ȶ´î ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. Ñá·»Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ¨ ³éÝãíáÕ áÉáñïÝ»ñÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ” ûٳÛáí, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ “гÝñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ·Çï»ÉÇùÇ Ï³ñÇù” ÐÎ-Ý: ¸³ëÁÝóóÇÝ Ù³ëݳÏó»óÇÝ Ñá·»µ³ÝÝ»ñ, Ý»ñ³éÛ³É ÎÆÎ-Ç Ñá·»µ³Ý ². ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ß˳ïáÕÝ»ñ ¨ µÅßÏ³Ï³Ý áÉáñïÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñ: ì³ñáÕÝ»ñÝ ¿ÇÝ Ñá·»µ³Ý È.²í»ïÇëÛ³ÝÁ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ß˳ïáÕ È. ø³ñ³ÙÛ³ÝÁ, µÅÇßÏ-ë»ùëáÉá·Ý»ñ ². Ô³ñǵ۳ÝÁ ¨ ì. ²ëñÛ³ÝÁ: 
01.03.2017
ավելին...
Կանանց անտեսանելի կյանքը Գեղարքունիքում
Կանանց անտեսանելի կյանքը Գեղարքունիքում
êáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 27-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ Ù³ëݳÏó»óÇÝ “γݳÝó ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ ÏÛ³ÝùÁ ¶»Õ³ñùáõÝÇùáõÙ” Çñ³íÇ׳ÏÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óÙ³ÝÁ, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ “γݳÝó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ” ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:
28.02.2017
ավելին...
"Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա"-յի ռազմավարական պլանավորում
2017à ÷»ïñí³ñÇ 24-ÇÝ ¨ 25-ÇÝ ²Õí»ñ³ÝÇ ´»ëà ì»ëûéÝ ÑÛáõñ³ÝáóáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í “Àݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý Ïá³ÉÇódz”-ÛÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý åɳݳíáñÙ³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ: гݹÇåÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»óÇÝ µáÉáñ ³Ý¹³Ù-ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ:
27.02.2017
ավելին...
"Կանանց նկատմամբ բռնությունների կանխարգելում" թեմայով սեմինար
êáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇ 31-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í “γݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ý˳ñ·»ÉáõÙ. ºíñáå³Ï³Ý ÷áñÓÇ Ý»ñϳ۳óáõÙ” ûٳÛáí ë»ÙÇݳñ, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ ºíñáå³ÛÇ ËáñÑñ¹Ç, ÐÐ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝÇ ¨ ز´Ð-Ç ÏáÕÙÇó: ê»ÙÇݳñÇ Ýå³ï³ÏÁ ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Çñ³½»ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÝ ¿ñ ºíñáå³ÛÇ ËáñÑñ¹Ç` “γݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý ¨ ¹ñ³ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ù³ëÇÝ” ÏáÝí»ÝódzÛÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ¨ å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝ۳ݻñÇÝ, ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ¨ ¼ÈØ-Ý»ñÇÝ ÏáÝí»ÝódzÛÇ Ù³ëÇÝ Çñ³½»ÏáõÙÁ:
30.01.2017
ավելին...
Հարավային Կովկասում կայուն համագործակցությանը նվիրված հանդիպում
Հարավային Կովկասում կայուն համագործակցությանը նվիրված հանդիպում
“Kvinna till Kvinna” ßí»¹ ϳݳÝó ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ гñ³í³ÛÇÝ Îáíϳëáõ٠ϳÛáõÝ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ѳݹÇåáõÙ, áñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ÑáõÝí³ñÇ 23-Çó 26-Á êïáÏÑáÉÙ ù³Õ³ùáõÙ: гñ³í³ÛÇÝ ÎáíϳëÇ ï³ñµ»ñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »Ï³Í ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ Ù³ëݳÏó»óÇÝ ³Ûë ѳݹÇåÙ³ÝÁ: ²é³çÇÝ ûñÁ ÝíÇñí³Í ¿ñ “Kvinna till Kvinna”-ÛÇ Ýáñ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ гñ³í³ÛÇÝ ÎáíϳëáõÙ, Ýí³×áõÙÝ»ñÇÝ, Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇÝ ¨ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ñ½áñ³óÙ³Ý ï³ñµ»ñ ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ùÝݳñÏÙ³ÝÁ: ºñÏñáñ¹ ûñÁ ëÏëí»ó ÷áñÓÇ ÷á˳ݳÏáõÙÇó, ÇÝãÇó Ñ»ïá Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ ³é³ç³ñÏí»ó ÁÝïñ»É »ñ»ù ÙÇÝÇë»ÙÇݳñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: úñí³ »ñÏñáñ¹ Ù³ëáõÙ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ µ³Å³Ýí»óÇÝ ï³ñµ»ñ ËÙµ»ñÇ` ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³ß˳ïáÕ ßí»¹³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý ³Ûó»ñ ϳï³ñ»Éáõ ѳٳñ:
27.01.2017
ավելին...
"Կանանց պայքարը` հանուն խտրականությունից և անհավասար վերաբերմունքից զերծ դատաքննության" թեմայով կլոր սեղան
ÐáõÝí³ñÇ 19-ÇÝ, ųÙÁ` 12-Çó 15-Á ÎáÝ·ñ»ë ÑÛáõñ³ÝáóÇ ´áÉÉ èáõÙ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í “γݳÝó å³Ûù³ñÁ` ѳÝáõÝ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó ¨ ³Ýѳí³ë³ñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇó ½»ñÍ ¹³ï³ùÝÝáõÃ۳ݔ ûٳÛáí ÏÉáñ ë»Õ³Ý` ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í “Àݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý Ïá³ÉÇódzÛÇ” ÏáÕÙÇó: سëݳÏÇóÝ»ñÇ ÃíáõÙ ¿ÇÝ ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý, ÐÐ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý, ÐÐ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÐÐ ùÝÝã³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ: 
19.01.2017
ավելին...
"Գենդերային հավասարության և սեռով պայմանավորված բռնություն վերապրողների իրավունքների խթանում Հայաստանում" ծրագրի շրջանակում փորձի փոխանակում և ցուցահանդես
2017Ã. ÑáõÝí³ñÇ 18-ÇÝ Double Tree by Hilton ÑÛáõñ³ÝáóÇ “ØÇɳÝá” ÏáÝý»ñ³ÝëÝ»ñÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ÷áñÓÇ ÷á˳ݳÏáõÙ ¨ óáõó³Ñ³Ý¹»ë “¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ¨ ë»éáí å³Ûٳݳíáñí³Í µéÝáõÃÛáõÝ í»ñ³åñáÕÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ËóÝáõ٠г۳ëï³ÝáõÙ” Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ø ػñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùÇ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ¨ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ ³é¨ïñ³³ñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý å³É³ïÇ ÏáÕÙÇó: 
18.01.2017
ավելին...
Արխիվ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am