Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
"Ծնողների դիրքորոշումները դեռահասների սեռական զարգացման վերաբերյալ" (19.04.2017)
2017Ã. ³åñÇÉÇ 18-ÇÝ, ´»ëà ì»ëûéÝ ÎáÝ·ñ»ë ÑÛáõñ³ÝáóáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í “ÌÝáÕÝ»ñÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇ ë»é³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñ۳ɔ ѻﳽáïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óÙ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ѳݹÇåáõÙÁ, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ γݳÝó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ: лﳽáïáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ áõëáõÙݳëÇñí»É ¿ ÍÝáÕÝ»ñÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÝ Çñ»Ýó ¹»é³Ñ³ë »ñ»Ë³Ý»ñÇ ë»é³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý, ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ¹»ñ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý ¨, ³éѳë³ñ³Ï, ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ܳ¨ γݳÝó é»ëáõñë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ٠ݳ¨ ëï»ÕÍí»É ¿ www.serakanutyun.org ³é³çÇÝ Ñ³Û³É»½áõ í»µ ϳÛùÁ ¹»é³Ñ³ëÝ»ñÇ ë»é³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am