Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Դասընթաց` կազմակերպված համատեղ Տրավմաների կանխարգելմանն ու պաշտպանության ասոցիացիայի և Կանանց իրավունքների կենտրոնի կողմից (20.04.2017)
²åñÇÉÇ 18-ÇÝ Ðá¹í³Í 3 ³ÏáõÙµáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ¹³ëÁÝóó, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ ¨ Çñ³Ï³Ýóí»É îñ³íٳݻñÇ Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³ÝÝ áõ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ëáódzódz (îÎä²) ÇÙ³ëï³ÉÇó ³ß˳ñÑÇ ÏáÕÙÇó: Ðñ³íÇñí³Í Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñá·»µ³ÝÝ»ñÝ áõ ߳ѳéáõÝ»ñÝ ¿ÇÝ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó: ¸³ëÁÝóóÁ í³ñ»óÇÝ ¹áÏïáñ ². ø³É³ÛçÛ³ÝÁ ¨ Ýñ³ ÃÇÙÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ` È. ê³ÛÙáÝëÁ ¨ È.äáåáýÁ: ²ÛÝ ÝíÇñí³Í ¿ñ ½·³óÙáõÝù³ÛÇÝ Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ë»ñáõݹ³ÛÇÝ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý, ÇÝùݳëå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³Ý, Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ Ã»Ù³Ý»ñÇ, áñáÝó ѳٳñ ¹³ëÁÝóó³í³ñÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óñ»óÇÝ 7 ù³ÛɳÝÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ùá¹»ÉÁ: ÀÝóóùáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ùÝݳñÏáõÙÝ»ñ, ÷áñÓ³é³Ï³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨, ¹³ëÁÝóóÇ ³í³ñïÇÝ` Ù»¹Çï³ódz ¨ êÇñïÁ ëñïÇ ëÇñá ßñç³ÝÁ: ¸³ëÁÝóóÁ û·Ý»ó Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Çñ»Ýó ÇÝùݳ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ, ÇÝùݳíëï³ÑáõÃÛáõÝÁ, ½³ñ·³óÝ»É Ùï³íáñ ϳñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am