Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Դասընթաց մարզային մասնաճյուղերի անձնակազմի համար (21.04.2017)
2017Ã. ³åñÇÉÇ 19-ÇÝ ºñ¨³ÝÇ ´»ëà ì»ëûéÝ ÎáÝ·ñ»ë ÑÛáõñ³ÝáóáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ¹³ëÁÝóó-ѳݹÇåáõÙ ÎÆÎ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ù³ëݳ×ÛáõÕ»ñÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ Ñ»ï: ¸³ëÁÝóóÁ í³ñ»ó ÎÆÎ Ñá·»µ³Ý ². ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ, Ù³ëݳÏó»óÇÝ ÎÆÎ-Ç ³ÝÓݳϳ½ÙÁ ¨ ϳٳíáñÝ»ñÁ: ²ÛÝ ëÏëí»ó ͳÝáóóáõÙÇó, áñÇÝ Ñ³çáñ¹»ó ê. ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ ËáëùÁ` ÝíÇñí³Í Ù³ëݳ×ÛáõÕ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÇÝ ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Çñ³½»ÏÙ³ÝÁ: Üßí»ó, áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ϳï³ñ»É ɳÛݳͳí³É ¨ Ùßï³Ï³Ý Çñ³½»ÏáõÙ, áñå»ë½Ç ³ÛÝ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ÉÇÝÇ: سëݳ×ÛáõÕ»ñÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÁ ³ñ»óÇÝ ÙÇ ß³ñù ³é³ç³ñÏÝ»ñ ³ß˳ï³ÝùÁ µ³ñ»É³í»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ³Û¹ ÃíáõÙ ß³ñù³ÛÇÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Çñ³½»ÏáõÙ (Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ` ϳéáõÛóÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ), ³ÏódzݻñÇ ù³Ý³ÏÇ ³í»É³óáõÙ, ß³ñÅ³Ï³Ý ëï»Ý¹Ý»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝ ¨ áñå»ë ÑÛáõñ ѳÕáñ¹áõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ: ¸³ëÁÝóóÇÝ ùÝݳñÏí»óÇÝ Ù»ñ ³ß˳ï³ÝùÇ ëϽµáõÝùÝ»ñÁ, ߳ѳéáõÝ»ñÇ ¨ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ, ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÁ, ¹»åùÇ ¨ íï³Ý·Ç ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ: лïá ï»ÕÇ áõÝ»ó³í Ù³ñ½»ñÇ ¹»åù»ñÇ ¨ ¹³ëÁÝóó³í³ñÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñϳ۳óí³Í ¹»åùÇ ùÝݳñÏáõÙÁ: ÀݹÙÇçáõÙÇó Ñ»ïá ùÝݳñÏí»ó ³å³ëï³ñ³ÝÇ Ý»ñϳ۳óáõÙÁ ¨ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ, ³ç³ÏóÙ³Ý ËÙµ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: 
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am