Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
ԿԻԿ-ի ռազմավարության պլանավորման հանդիպում (09.05.2017)
2017Ã. Ù³ÛÇëÇ 5 ¨ 6-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ѳݹÇå»óÇÝ ²Õí»ñ³ÝÇ ´»ëà ì»ëûéÝ ÑÛáõñ³Ýáóáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 2017-2022 ÃÃ. é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý åɳÝÁ ϳ½Ù»Éáõ ѳٳñ: ²é³çÇÝ ûñÁ ëÏëí»ó ͳÝáóóáõÙÇó ¨ »ñÏáõ ûñí³ ³ß˳ï³ÝùÇó ³ÏÝϳÉÇùÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõÙÇó: лïá Ý»ñϳ۳óí»óÇÝ ¨ ùÝݳñÏí»óÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÙÁ ¨ µ³ÕϳóáõóÇãÝ»ñÁ, í»ñ³Ý³Ûí»ó ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï»ëɳϳÝÁ ¨ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ, ë³ÑÙ³Ýí»óÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨ ߳ѳéáõÝ»ñÁ: سëݳÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ϳï³ñí»óÇÝ PESTLE ¨ SWOT í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ë³ÑÙ³Ýí»óÇÝ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ºñÏñáñ¹ ûñÁ ÝíÇñí³Í ¿ñ ݳËáñ¹ ûñí³ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ ùÝݳñÏÙ³ÝÁ, é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ¨ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³ÝÁ:
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am