Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Հաղթանակի օրվան նվիրված միջոցառում երեխաների համար (10.05.2017)
سÛÇëÇ 9-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ·ïÝíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ ½µáë³Ýù ¹»åÇ ºñ¨³ÝÇ Ð³ÕóݳÏÇ ½µáë³Û·Ç: ¼µáë³Û·áõ ÙáõïùÇ Ùáï »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ý»ñϳ۳óí»É ¿ñ Ù³ÛÇëÇ 9-Ç ûñí³ ËáñÑáõñ¹Á, ³Û·áõ ëï»ÕÍÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ Ñ»ï³ùñùñí³Í ¨ ½³ñÙ³ó³Í ÉëáõÙ ¿ÇÝ` Çñ»Ýó ѳñó»ñÁ áõÕÕ»Éáí ³ß˳ï³ÏóÇÝ: лïá ËáõÙµÁ ß³ñÅí»ó ¹»åÇ ½µáë³Û·áõ سÛñ г۳ëï³Ý Ñáõ߳ѳٳÉÇñÁ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ¹»åÇ ³ïñ³ÏóÇáÝÝ»ñÁ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ ½í³ñ׳ó³Ý ¨ Ù»Í Ñ³×áõÛù ëï³ó³Ý ³Ûë ÙÇçáó³éáõÙÇó: ÆëÏ ³Ù»Ý³í»ñçáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ëå³ëáõÙ ¿ñ å³Õå³ÏÇ ¨ ù³Õóñ³í»ÝÇùÇ ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ: 
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am