Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Մեմերի մրցույթը Հայաստանում (10.05.2017)
2017Ã. Ù³ÛÇëÇ 10-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÁ ѳÛï³ñ³ñ»ó ػٻñÇ ÙñóáõÛÃÁ г۳ëï³ÝáõÙ: ²ÛÝ Ý³Ë³ï»ëí»É ¿ñ 2016-2017ÃÃ.“ø³˜ÛÉ ³ñ³” ù³ñá½³ñß³íÇ Ý»ñùá, áñÁ ݳ˳ӻéÝ»É ¿ñ γݳÛù Áݹ¹»Ù µéÝáõÃÛ³Ý ºíñáå³ ó³ÝóÁ (WAVE Network)` ºíñáå³ÛáõÙ µéÝáõÃÛ³Ý »ÝóñÏí³Í ϳݳÝó ¨ Ýñ³Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ËóÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 2016Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ ìÇ»ÝݳÛáõÙ ò³ÝóÇ ³Ý¹³Ù-ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ë³ÑٳݻóÇÝ ù³ñá½³ñß³íÇ 2017Ã. ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ý»ñ³éÛ³É Ø»Ù»ñÇ ÙñóáõÛÃÁ: ²ÛÝ áõÕÕí³Í ¿ ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Çñ³½»ÏÙ³ÝÁ, ѳïϳå»ë »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ÙÇç¨, ÁݹѳÝáõñ ÁÝïñí³Í “ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ” ûٳÛáí: ػٻñÁ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³Ï»Ý ¹ñ³Ï³Ý ¨ á·»ßÝãáÕ áõÕ»ñÓÝ»ñ: ØñóáõÛÃÇ í»ñçݳųÙÏ»ïÝ ¿ 2017Ã. û·áëïáëÇ 12-Á` ºñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñÁ: 
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am