Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Դասընթաց` նվիրված Ճգնաժամային կենտրոնի աշխատանքին (14.05.2017)

2017Ã. Ù³ÛÇëÇ 12-ÇÝ ²ñÙ»Ýdz سñÇáà ÑÛáõñ³ÝáóáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ¹³ëÁÝóó` ÝíÇñí³Í ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛ³Ý »ÝóñÏí³Í ϳݳÝó ¨ Ýñ³Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ַݳųٳÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ ³ß˳ï³ÝùÇÝ: ²ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óí»ó γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñá·»µ³Ý-¹³ëÁÝóó³í³ñÝ»ñ ². ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ ¨ Ø. ºÕdz½³ñÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó زÎ-γݳÛù Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ·áñÍÁÝÏ»ñ “²í³Ý·³ñ¹” ÐÎ-Ç Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ַݳųٳÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ ¿ñ µ³ó»É ²µË³½Ç³ÛáõÙ ¨ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñͳéÝ³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ï³ñÇù áõÝ»ñ: ¸³ëÁÝóóÁ Çñ Ù»ç Ý»ñ³é»É ¿ñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µéÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³åñ³ÍÝ»ñÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ַݳųٳÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ ³ß˳ï³ÝùÁ, ½áÑ»ñÇ ÝáõÛݳϳݳóáõÙÁ, ¹»åù»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ¨ í³ñáõÙÁ, éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ, ³Ýѳï³Ï³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý åɳÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹»åù»ñÇ ·ñ³ÝóáõÙÁ ¨ ùÝݳñÏáõÙÁ: 

<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am