Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
«ՅՈԹ» վավերագրական ներկայացումը Գյումրիում (22.05.2017)
2017Ã. Ù³ÛÇëÇ 20-ÇÝ ¶ÛáõÙñáõ î»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í “ÚáÔ Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý í³í»ñ³·ñ³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõÙÁ: ê³ ³ñ¹»Ý »ñÏñáñ¹ ³Ý·³ÙÝ ¿ñ, ÇÝã Ý»ñϳ۳óáõÙÁ µ»Ù³¹ñí»ó г۳ëï³ÝáõÙ Àݹ¹»Ù ϳݳÝó Ýϳïٳٵ µéÝáõÃÛ³Ý Ïá³ÉÇódzÛÇ ÏáÕÙÇó: ³ïñáÝÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ³ß˳ñÑÇ ï³ñµ»ñ  »ñÏñÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹ ÏÇÝ-Çñ³í³å³ßïå³ÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ϳñ¹áõÙ »Ý Çñ³í³å³ßïå³ÝÝ»ñÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÁ, ³ñí»ëïÇ Ï³Ù ëåáñïÇ µÝ³·³í³éÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝÇÝ»ñÁ ¨ ߳ѳéáõÝ»ñÁ: γݳÝó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕÇ ß³Ñ³éáõÝ Ý»ñ·ñ³íí³Í ¿ñ ϳñ¹³óáÕÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ ¨ Ý»ñϳ۳óñ»ó гýë³Ã ²µÇáɳÛÇ ¹»ñÁ: 
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am