Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Մեր երեխաների այցելութունը Երևանի կենդանաբանական այգի (28.05.2017)

سÛÇëÇ 25-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»ó Çñ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ·ïÝíáÕ ÙÇ ËáõÙµ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝ ºñ¨³ÝÇ Ï»Ý¹³Ý³µ³Ý³Ï³Ý ³Û·Ç: ÆÝãå»ë ÙÇßï, »ñ»Ë³Ý»ñÁ ß³ï Ñ»ï³ùñùñí³Í ¿ÇÝ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ùµ. í³ÛñÇ ¨ ·Çß³ïÇã ϻݹ³ÝÇÝ»ñáí, ÃéãáõÝÝ»ñáí, ³Û·áõ ï»é³ñÇáõÙáõÙ ·ïÝíáÕ Ãáõݳíáñ ëáÕáõÝÝ»ñáí ¨ çñ³ÛÇÝ Ïñdzݻñáí: ²ÛóÇ í»ñçáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ½í³ñ׳ó³Ý λݹ³Ý³µ³Ý³Ï³Ý ³Û·áõ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ë³Õ³ëñ³ÑáõÙ: λݹ³Ý³µ³Ý³Ï³Ý ³Û·áõ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ïí»ó »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ³í»ÉÇ Ùáï ͳÝáÃ³Ý³É Ù»½ ßñç³å³ïáÕ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ Ñ»ï, ÇÝãå»ë ݳ¨ ï»Õ»Ï³Ý³É ï³ñµ»ñ ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï:

<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am