Women`s Rights Center

 

          

Թեժ Գիծ

 

               (010) 54 28 28

           0800 80 850

 

Նվիրատվություն
Հունիսի 1-ին (05.06.2017)
ÐáõÝÇëÇ 1-ÇÝ Î³Ý³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÇ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ·ïÝíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ ½í³ñ׳ÉÇ ½µáë³ÝùÇ »ñÃáõÕÇ, áñÁ ëÏëí»ó гÕóݳÏÇ ½µáë³Û·áõó ¨ ³í³ñïí»ó ²½³ïáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ: ¼µáë³Û·áõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ýëï»óÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ³ïñ³ÏóÇáÝÝ»ñ, Ù³ëݳÏó»óÇÝ ï³ñµ»ñ ˳ջñÇ: ²ÛÝï»ÕÇó γëϳ¹ ѳٳÉÇñÇ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñáí ËáõÙµÁ ß³ñáõÝ³Ï»ó ½µáë³ÝùÁ ¹»åÇ ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝ: ²½³ïáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ù³ëݳÏó»óÇÝ ßááõ Íñ³·ñÇÝ, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÁ: Ìñ³·ñÇ ÁÝóóùáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ͳÕñ³ÍáõÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ë³Õ»ñ ˳ճóÇÝ, å³ñ»óÇÝ ¨ »ñ·»óÇÝ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ½µ³Õí»óÇÝ Ý³¨ ϳí׳ÝϳñãáõÃÛ³Ùµ` å³ïÏ»ñ»Éáí Çñ»Ýó »ñ³½³ÝùÝ»ñÁ: ì»ñçáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í å³Õå³Õ³ÏÇ ¨ ÑÛáõÃÇ ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛáõÝ: 
<< հետ
Նորություններ
Ընտանեկան բռնության հաղթահարմանն ուղղված ծառայություններ
Համապատասխան իրավական մեխանիզմների մշակում
Իրազեկության բարձրացում և կրթական միջոցառումներ
Իրազեկության բարձրացում վերարտադրողական և սեռական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ
Արխիվ

Գլխավոր  |  Գործունեություն  |  Մեր մասին  |  Հրատարակված նյութեր  |  Պատկերասրահ  |  Կապ
Developed by Smart Systems LLC
en
am